Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
Thủ tục
Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
Đơn vị sử dụng
UBND xã Quách Phẩm Huyện Đầm Dơi
Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nộp hồ sơTỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023
SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
TTHC cung cấp DVCTT một phần 552
TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 151
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người đang truy cập
Tổng số lượt truy cập